Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

NAŠA HISTÓRIA

Hudobné školstvo v Rožňave vzniklo v polovici päťdesiatych rokov.

Jeho vznik vyplýval zo samozrejmej požiadavky a potreby obyvateľstva mesta, ktoré malo bohatú históriu a tradíciu.

Samotný vznik Hudobnej školy v Rožňave sa datuje od 1. septembra 1956.

O prvých rokoch činnosti školy existuje veľmi málo záznamov.Tieto roky však boli ťažké, pretože sa vyučovalo a vychovávalo bez tradícií a skúseností, v provizórnych podmienkach.

V prvých rokoch existencie sa vyučovalo len v dvoch oddeleniach -v klávesovom a husľovom.

Neskôr sa otvorili ďalšie odbory - výtvarný, literárno - dramatický a akordeónové oddelenie hudobného odboru.

Literárny odbor, žiaľ, nemal dlhú životnosť.

Do terajšej budovy na Normovej ulici sa škola presťahovala koncom roka 1962.

Kmeňová škola mala v tom čase aj vysunuté pracovisko v Dobšinej, neskôr v Betliari a v Pači. Elokované triedy pôsobili len krátko.

Po založení tanečného odboru, obnovení literárno - dramatického odboru sa od roku 1984 stala škola plneorganizovanou Ľudovou školou umenia.

Od roku 1991 majú tieto typy škôl nové názvy - a to Základná umelecká škola.

Jej činnosť bola riadená Okresným úradom - odborom školstva v Rožňave.

Kmeňová budova sa nachádzala na Normovej ulici č. 2.

V roku 1998 ku kmeňovej budove pribudla ďalšia budova na Štítnickej ulici ,

čo čiastočne vyriešilo dlhodobé priestorové problémy ale predovšetkým absenciu koncertnej sály, ktoré je potrebná pre realizáciu všetkých umeleckých aktivít žiakov a slúži aj ako učebňa pre tanečný, literárno - dramatický odbor a súbory školy.

V kalendárnom roku 2002 sa škola stala samostatným právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava.

V súčasnosti máme vysunuté pracoviská v Plešivci, Jablonove nad Turňou a v Hrhove.

Vyučovanie nástrojovej hry prebieha aj v ZŠ Komenského - z priestorových dôvodov a v ZŠ Kyjevská a Kozmonautov z dôvodu vzdialenosti týchto škôl od kmeňovej budovy.

SÚČASNOSŤ

Základná umelecká škola má v súčasnosti 4 odbory.

Najväčší počet žiakov /345 / je v hudobnom odbore, kde sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej flaute,trúbke, keyboarde,bicích nástrojoch, spev.

Zameranie hudobného odboru

Žiaci navštevujú individuálne jednotlivé nástroje ako hlavné predmety, ku ktorým sa pričleňuje hudobná náuka a ďalšie povinné i nepovinné predmety podľa platných učebných plánov. Výučba sa teda člení na praktickú a teoretickú časť.

Výtvarný odbor školy s počtom žiakov 144 je orientovaný od materiálno - technického experimentovania v nižších ročníkoch, cez štúdie / vecné, aspektové, analyticko - syntetické /

k samotnej operatívnosti tvorby.

Literárno - dramatický odbor má v súčasnosti 21 žiakov.

Tento odbor sa zameriava na dramatické, pohybové, rečové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo.

Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej činnosti.

Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla, literatúry a filmu.

Tanečný odbor s počtom žiakov 85 sa okrem kmeňovej školy vyučuje aj v ZŠ Krásnohorské Podhradie / na žiadosť žiakov a ich rodičov /.

Jeho cieľom a zameraním je poskytnúť žiakom základnú tanečnú výchovu, pripraviť ich na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca.

Žiaci sa učia základom rôznych tanečných techník.

POSTAVENIE ZUŠ V SÚSTAVE ZÁKLADNÝCH ŠKOL

ZUŠ poskytuje vzdelanie,ktoré nie je možné získať v rámci vzdelávania v základnej škole.

Umelecké školstvo predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín.

Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania.

Naším hlavným cieľom je výchova umením / formovanie osobnosti /, k umeniu / rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie / a pre umenie / príprava na profesionálnu umeleckú činnosť /.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým zameraním alebo umeleckým zameraním.

Stupne základného umeleckého vzdelania

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získava absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak absolvovaním

posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného

štúdia

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO

PROCESU V NAŠEJ ŠKOLE

1) Prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

2) Prípravné štúdium má najviac dva ročníky.Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti predškolského veku.

3) Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý stupeň má najviac štyri ročníky.

4) Rozšírené štúdium je pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie.

5) V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

6) Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.