Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Mesiac:          OKTÓBER 2010

 • I. interný koncert školy

Termín:                        25. 10. 2010

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Bc. Monika Kerekešová, Mgr. Alexander Kovtun

Cieľ:                            Verejné vystúpenie žiakov so slabším prospechom je motivujúce pri ich ďalšom štúdiu. Vystúpenie pomáha žiakom nadobudnúť sebaistotu, prekonávať trému pred verejnosťou.

 

 

Mesiac:          NOVEMBER 2010

 • II. ročník výtvarnej súťaže „Poznaj svoj kraj“ – priama tvorba detí VO

Termín:                        10. 11. 2010

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            9. 00 hod.

Zodpovedná:               Mgr. Jana Kušnierová, Mgr. B. Krajčiová

Cieľ:                            Podmieniť u detí záujem o svoj kraj, kultúru, historické pamiatky, tradície, prírodu. Vytváranie si kladného vzťahu k prírode a historickým pamiatkam veľmi výrazne prispieva – najmä u detí pri ich ochrane.

 • I. verejný žiacky koncert školy

Termín:                        9. 11. 2010

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Valéria Klincková, Dionýz Máté

Cieľ:                            Zapojiť žiakov všetkých odborov školy do verejného vystúpenia, aby verejnosť aj rodičia získali komplexný prehľad o činnosti školy.

 • Stretnutie Arpáda Farkaša so žiakmi ZUŠ

Termín:                        22. 11. 2010 – 26.11.2010

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Eva Klenovská riaditeľka ZUŠ, všetci učitelia

Cieľ:                            Profesionálny muzikant /jazz/ predstaví žiakom jazzovú hudbu, teoreticky aj prakticky, aby si žiaci zvykali na tento žáner hudobného umenia.

Mesiac:          DECEMBER 2010

 • Veľký vianočný koncert pod názvom „Vianoce pre všetkých“

Termín:                        15. 12. 2010

Miesto:                        OKC Rožňava

Čas:                             16. 00 hod.

Zodpovední:                Eva Klenovská – riaditeľka ZUŠ, Mária Senglerová – zástupkyňa RŠ, všetci vyučujúci

Cieľ:                            Prostredníctvom hudby, slova a pohybu bývalí aj súčasní žiaci školy priblížia atmosféru vianočných sviatkov pre všetkých milovníkov hudby v našom meste.

Účinkujúci :                  Helena Pál Balážová, Mgr. Alexander Kovtun, Mikuláš Rusňák, Bc. Monika Kerekešová, Mikuláš Nyéky, Alena Temesiová, Peter Bálint, Lúčka, hostia z družobnej školy F. Erkela v Miskolci.

 • Vianočný koncert školy pod názvom „Biele vianoce“

Termín:                        20. 12. 2010

Miesto:                        Radnica – koncertná sála

Čas:                            16. 00 hod.

Zodpovední:                Eva Klenovská – riaditeľka ZUŠ, Mária Senglerová – zástupkyňa RŠ, Peter Henriczy, Mária Mišurová, Silvia Mišurová, Silvia Mikulová, Mikuláš Rusňák

Cieľ:                            Hudbou, pohybom, slovom a obrazom umocniť jedinečnú atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.

Mesiac:          JANUÁR 2011

 • II. interný koncert školy

Termín:                        20. 1. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Melita Müllerová, Mgr. Ondrej Šmiják

Cieľ:                            Žiaci z jednotlivých odborov predstavia verejnosti a rodičom svoju polročnú prácu.

Mesiac:          FEBRUÁR 2011

 • Koncert bývalých absolventov školy

Termín:                        2. 2. 2011 – 11.2.2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 00 hod.

Zodpovední:                Eva Klenovská – riaditeľka ZUŠ, Mária Senglerová  -zástupkyňa RŠ, učitelia bývalých absolventov školy

Cieľ:                            Umožniť bývalým žiakom – absolventom školy predstaviť

sa verejnosti a dať možnosť porovnať ich umelecký rast.

 • II. verejný žiacky koncert pri príležitosti sviatku „Valentín“

Termín:                        14. 2. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Mgr. Jana Tomášiková, Ján Červenák

Cieľ:                            Valentínsky sviatok lásky je príležitosťou pre žiakov školy pozdraviť svojich najbližších.

 • Karneval žiakov TO, VO a LDO pod názvom „Hádaj, kto som“

Termín:            24. 2. 2011

Miesto:            ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                             15. 00 hod.

Zodpovední:                 Mgr. Jana Kušnierová, Bc. Monika Kerekešová, Monika Kardosová, Ildikó Jamrichová, Alžbeta Holečková

Cieľ:                            Spoločným produktom TO, VO a LDO bude veselý karneval masiek, kde pri ich príprave sa fantázii a zručností nebudú klásť medze.

Mesiac:          MAREC 2011

 

 • Školské kolo súťaže „Klavír 2011“ v štvorručnej hre na klavíri

Termín:                        17. 3. 2011

Miesto:                        ZUŠ Normová č. 2

Čas:                            podľa harmonogramu

Zodpovední:                Eva Klenovská riaditeľka ZUŠ, Mária Senglerová zástupkyňa RŠ, Mária Čobádyová predsedníčka  PK a  členovia PK klavír

Cieľ:                            Výber žiakov do nadregionálneho kola súťaže „Klavír 2011“.

 • Nadregionálne kolo súťaže „Klavír 2011“ v štvorručnej hre na klavíri

Termín:                        23. 3. 2011

Miesto:                        podľa propozícií

Čas:                            podľa propozícií

Zodpovední:                Eva Klenovská – riaditeľka školy, Mária Senglerová – zástupkyňa RŠ, Mária Čobádyová – predsedníčka PK a  členovia PK klavír,

administratívne zamestnankyne

Cieľ:                            Stretnutie a „zdravé“ súperenie žiakov a ich pedagógov prispieva k zvýšeniu kvality vyučovania klavírnej hry, motivuje žiakov k hodnotnejším výkonom, ku kritickému postoju k vlastným schopnostiam. Dôležitým javom je aj výmena skúseností pedagógov v oblasti klavírnej metodiky, výmena notového materiálu a skúseností. Do nadregionálnej súťaže sa zapojí aj družobná škola F. Erkela v Miskolci /učitelia ako porotcovia/.

 • III. interný koncert školy

Termín:                        29. 3. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Helena Pál Balážová, Mgr. Kovtun Alexander

Cieľ:                            Prezentácia žiakov na verejnosti z dôvodu motivácie k vyšším výkonom.

 

Mesiac:          APRÍL 2011

 

 

 • Spoločné vystúpenie žiakov školy a ich rodinných príslušníkov

Termín:             7. 4. 2011

Miesto:                         ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                              16.30 hod.

Zodpovední:                  Eva Klenovská  – riaditeľka školy, Mária Senglerová – zástupkyňa RŠ, vyučujúci žiakov

Cieľ:                             Spoločným muzicírovaním žiakov a ich rodinných príslušníkov navodiť v škole rodinnú atmosféru.

 • Prehliadka  tvorby LDO

Termín:                        14. 4. 2011 – 19.4.2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            podľa harmonogramu

Zodpovední:                Monika Kardosová, Bc. Monika Kerekešová

Cieľ:                            Prezentácia tvorby LDO s výchovným zameraním pre deti a mládež.

 

 • Súťažná prehliadka dychového, sláčikového, speváckeho a gitarového oddelenia

Termín:                        13. 4. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            podľa harmonogramu

Zodpovední:                Mgr. Kovtun Alexander a všetci členovia PK

Cieľ:                            Súťažnou prehliadkou motivovať žiakov ku kritickému porovnávaniu vlastných výkonov a schopností s výkonmi spolužiakov. Ďalším cieľom je vytvoriť si obraz o práci žiakov a pedagógov v uvedenom oddelení.

Mesiac:          MÁJ  2011

 

 • III. verejný žiacky koncert školy z príležitosti Dňa matiek

Termín:                        11. 5. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Mária Kerpánová, Alžbeta Slivová, Mikuláš Rusňák

Cieľ:                            Deti svojím vystúpením pozdravia svoje mamičky.

 • Prehliadka akordeonistov školy

Termín:                        19. 5. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            16. 30 hod.

Zodpovední:                Ildikó Jamrichová, Ján Červenák, Mikuláš Rusňák

Cieľ:                            Predstaviť verejnosti, rodičom, a žiakom školy úroveň hry žiakov  akordeónového oddelenia, menej aktívnych žiakov motivovať a vzbudiť záujem žiakov o tento nástroj.

 

 • Výchovné koncerty pre MŠ , I. stupeň ZŠ

Termín:                        23. a 24. 5. 2011

Miesto:                        ZUŠ Štítnická č. 10

Čas:                            podľa harmonogramu

Zodpovední:                vedúci PK a vyučujúci žiakov, Mária Senglerová – zástupkyňa RŠ, administratívne zamestnankyne a THP

Cieľ:                            Deťom MŠ a I. stupňu ZŠ predstaviť vhodnou a veku primeranou formou činnosť jednotlivých odborov školy.

Mesiac:          JÚN  2011

 

 • Verejné absolventské koncerty

Termín:                        8. 6. 2011

Miesto:                        OKC

Čas:                            16. 00 hod. a 18.00 hod.

Zodpovední:                Klenovská Eva – riaditeľka školy, Senglerová Mária – zástupkyňa RŠ, vyučujúci absolventov

Cieľ:                            Slávnostným  vystúpením na absolventskom koncerte ukončia žiaci štúdium v ZUŠ. Súčasťou koncertu je odovzdanie absolventských vysvedčení a vyradenie žiakov z evidencie školy.

 

 • Otvorenie absolventskej výstavy žiakov VO

Termín:                        9. 6. 2011

Miesto:                        Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Čas:                            15. 00 hod.

Zodpovední:                Eva Klenovská –  riaditeľka školy, Mgr. Jana Kušnierová

Cieľ:                            Žiaci VO odprezentujú svoje zručnosti, schopnosti a talent formou výstavy. Za prítomnosti rodičov a verejnosti obdržia záverečné absolventské vysvedčenie a budú vyradení  z evidencie školy.

Poznámka :      Kalendár podujatí ZUŠ pre školský rok 2010/2011 je pracovný materiál, ktorý

sa v priebehu školského roka môže meniť, aktualizovať podľa potreby školy.

Eva  K l e n o v s k á

riaditeľka školy

Kalendár podujatí 2013_2014

Kalendár podujatí 2014_2015

KALENDÁR PODUJATÍ 2015_2016