Nájdete nás aj na
  
Kontakt
Základná umelecká škola Akademika Hronca 3490 / 9B
048 01 Rožňava
mail: zus.roznava@centrum.sk
tel.: 0918 565849
Archív

TOPlist

Vážení rodičia, milí žiaci,

       nakoľko prijatím zákona č. 325/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013 došlo k zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení dovoľte mi, aby som Vás informoval o úprave, ktorou sa mení financovanie škôl od školského roka 2013/2014.

       Žiak základnej umeleckej školy, resp. jeho zákonný zástupca, ak sa jedná o neplnoletého žiaka do 18 rokov, poskytuje v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z. § 7a, odsek 5 písomné čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu z dane a príjmov obciam iba jednej základnej umeleckej škole, ktorej na žiaka budú pridelené od štátu finančné prostriedky na jeho štúdium.

       V prípade, že žiak navštevuje viac základných umeleckých škôl, čestné vyhlásenie pre zber údajov dáva iba jednej príslušnej škole, pre ktorú sa rozhodne, v jednom odbore -jeden nástroj / predmet; žiak môže študovať aj viac odborov alebo nástrojov, ale už za zvýšeného poplatku za štúdium ktoré pre štátne školy svojim uznesením vo Všeobecnom záväznom nariadení určí Mestské zastupiteľstvo mesta Rožňava.

       Pevne verím, že Základnej umeleckej škole, Normová 1190/2 v Rožňave poskytnutím tohto písomného čestného vyhlásenia na započítanie žiaka pre zber údajov na účely financovania zachováte aj naďalej svoju priazeň.

S úctou

                                                                                             Eva Klenovská, riaditeľka školy

….Čestné vyhlásenie pre zber údajov